De cliëntenraad:

Het doel van de cliëntenraad:

De cliëntenraad bestaat uit cliënten. De cliëntenraad behartigt in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De cliëntenraad is een medezeggenschapsraad zoals de ondernemingsraad dat voor de medewerkers is.

 

Het bestuur:

De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 1 tot 5 algemene leden. Bij voorkeur heeft het bestuur afgevaardigden van iedere locatie. Leden mogen 2 termijnen van 4 jaar dienen waarna zij moeten aftreden.

 

Lid worden?

Het bestuur van de cliëntenraad wordt volgens het huisreglement Cliëntenraad SWLG gekozen nadat een cliënt heeft gesolliciteerd op een door de cliëntenraad opgestelde vacature.

Cliënten worden 6 maanden voor het aftreden van een lid op de hoogte gebracht van een vacature en hebben 4 maanden om te reageren.

 

Contact met de cliëntenraad:

Een cliëntenraad kan zijn achterban alleen goed vertegenwoordigen als deze weet wat er speelt en leeft. Daarom willen we vragen ons als cliëntenraad zoveel mogelijk te laten weten wat er speelt en leeft. Cliënten kunnen dit doen via een e-mail naar clientenraadwoonvorm@gmail.com, persoonlijk na afspraak met de voorzitter, secretaris of via de ideeënbus op de Spaarbekkenkade.

We willen contact met cliënten graag vertrouwelijk houden en doen dit daarom alleen direct via e-mail of persoonlijk vanwege de privacy. Cliënten op de hoogte houden, meningen peilen en vragen voorleggen kan natuurlijk alleen als jou e-mail bij ons bekend is.

De leden van de cliëntenraad hebben over persoonlijke en vertrouwelijke informatie die zij via hun werk voor de cliëntenraad horen van en over cliënten en medewerkers geheimhoudingsplicht. Ook na hun aftreden.

 

Centrale bewonersvergaderingen:

Er is 4x per jaar een centrale bewonersvergadering in de algemene ruimte van de Spaarbekkenkade. Via e-mails en posters worden cliënten van tevoren op de hoogte gebracht van de eerstvolgende vergaderdatum. Alle cliënten van iedere locatie zijn welkom bij deze vergaderingen en alle cliënten ontvangen de notulen van de centrale bewonersvergadering.

Op deze vergaderingen worden cliënten op de hoogte gehouden door de directie en de cliëntenraad over de stand van zaken binnen de organisatie. De centrale bewonersvergadering is dé plek voor cliënten om hun zegje te kunnen doen over zaken die hen bezighouden en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Het is ook waardevol om in de vergadering met elkaar van gedachten te wisselen over wat er speelt op landelijk en gemeentelijk niveau.

De directeur en iemand van de Raad van Toezicht is altijd bij de vergadering aanwezig. Willen cliënten iets bespreken met alleen de cliëntenraad (zonder directeur erbij) kan dit in overleg geregeld worden. De directeur komt er dan enige tijd later bij.

De notulen worden opgenomen, opgemaakt en verspreid door de organisatie.

 

 

Caroline Plat, voorzitter cliëntenraad SWLG     clientenraadwoonvorm@gmail.com