Zorgaanbod en ZZP's

Het uitgangspunt van de S.W.L.G. is dat ieder mens zoveel mogelijk zelf richting geeft aan zijn of haar leven. Mensen die een lichamelijke beperking hebben, kunnen als gevolg hiervan belemmeringen ondervinden in het dagelijks leven. Wij proberen samen met de cliënt oplossingen te vinden die het mogelijk maken een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Elke cliënt heeft een vaste contactpersoon waarmee samen een zorgplan wordt gemaakt. In dit zorgplan zijn de afspraken over de begeleiding, ADL zorg  en dagbesteding terug te vinden. Ook staan de actuele werkdoelen in dit plan. De actuele werkdoelen worden regelmatig met de cliënt besproken en indien nodig in overleg met de cliënt bijgesteld.
Minstens een keer per jaar wordt het hele plan met de cliënt doorgenomen en geëvalueerd.

Er wordt eenmaal per jaar met elke cliënt een interview afgenomen. Het doel van deze interviews is samen met de cliënt de diensten van de S.W.L.G. te evalueren en waar nodig bij te stellen. Op de locaties is eenmaal in de drie maanden een cliëntenoverleg, alle cliënten van de betreffende locatie kunnen daarbij aanwezig zijn. Drie keer per jaar is er een algemeen cliëntenraadoverleg op de locatie Spaarbekkenkade. Voor deze vergadering worden alle cliënten van de S.W.L.G. uitgenodigd. Van deze bespreking worden notulen gemaakt die naar alle cliënten worden gestuurd.
Het doel van deze acties is een zo’n prettig mogelijk woon- en leefklimaat te scheppen en in stand te houden. De beleving en ervaringen van onze cliënten zijn hiervoor het uitgangspunt.


De zorg en begeleiding;
- Zorgzwaartepakket (ZZP)
Met een ZZP kan iemand wonen binnen de instelling en gebruik maken van de diensten.
- Volledig pakket thuis (VPT)
Met een VPT kan gebruik gemaakt worden van dezelfde diensten die iemand krijgt binnen een instelling, met dit verschil dat de cliënt zelf de woning huurt en voor aanpassingen bij de WMO terecht kan.
- Begeleiding en zorg
Het kan ook zijn dat iemand geïndiceerd is voor alleen begeleiding of zorg, of een combinatie hiervan. De begeleiding en/of de zorg wordt dan in de thuissituatie gegeven.
- Dagbesteding
Mensen die een indicatie hebben voor dagbesteding kunnen gebruik maken ons dagactiviteitencentrum (D.A.C.). Wanneer iemand middels een ZZP binnen een van onze locatie woont, is het ook mogelijk gebruik te maken van een andere erkende dagbesteding. De S.W.L.G. koopt deze dagbesteding dan voor u in.
- Kordurendverblijf (logeren)
Mensen met een geldige indicatie kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te logeren. Tijdens dit verblijf kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de locatie.

Mensen die zich aanmelden met een bepaalde zorgvraag kunnen altijd terecht voor een oriënterend gesprek (zie de contactpagina). Samen met u gaan we na wat de beste oplossing is en wat het beste past bij uw wijze van leven.